<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d7629451\x26blogName\x3dtOts+to+ponder..\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://decaffein8d.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://decaffein8d.blogspot.com/\x26vt\x3d1301563017882891940', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

tOts to ponder..

"As much as I would want to share every complicated thought that runs through my head, I believe speech does not permit me to do so. Writing it down perhaps may help me come up with a good approximation."

May bagyo ba ngayon?

Nag-email si sir 3m, malakas daw sobra ang ulan ngayon sa planta. Ang cool siguro nun kung OB kami ni anne sa planta tapos umulan ng sobrang lakas hanggang sa ma-stranded na kami sa lab. In fairness may supplies naman dun ng food, sa safety, kasi before nangyari na na may na-stranded. Naisip ko ang saya siguro nun kasi after office hours, la na required gawin sa lab. E may net dun. May internal e-mail pa. Pwedeng mangulit sa mga tao through mail! Or better yet, kung shift ng mga friends namin nun sa safety pwede namin papuntahin sa lab! Kung shift din nun mga friends namin sa operations at saktong walang takbo, pwede kaming manggulo sa control! How cool can that be!

Kaso mo nga lang imbento ko lang lahat yun. Parang napakaimposible namang all at the same time e mangyari lahat nung ganung pangyayari. Besides, mag-OB pa nga lang [ako] sa planta e parang imposible na e. The rest pa kaya.

Labels: ,

You can leave your response or bookmark this post to del.icio.us by using the links below.
Comment | Bookmark | Go to end
  • Blogger cookiemonster says so:
    8:53 PM  

    Umulan ba? Baka, pero di naman bumagyo sa planta... Hehe. Naimagine ko rin if ever na-stranded ang mga tao sa planta. Marami namang Ma-Ling dun e. (Halos araw-araw breakfast!) Hehe. :D -jerome top

  • Blogger decaf says so:
    8:37 AM  

    helo jerom! onga pala ojt ka din jan no? san ka assigned, ped din? top